Дні науки НаУКМА – 2018. Запрошуємо до участі!!!

Кафедра політології НаУКМА, Інститут громадянської освіти ім. Сергія Рябова НаУКМА, Фонд «Освіта для демократії» запрошують

22-23 березня 2018 року

взяти участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції

«УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ»

Партнери конференції:

Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy)

та Ukrainian American Associattion of College Educators

 

Основні напрямки:

 1. Світ 2020+. Ціннісний вимір політичних стратегій і практик
 2. IV промислова революція: проблеми адекватності моделей національного розвитку
 3. Геополітика: глобальні тренди
 4. Українськийполітичний ландшафт: динаміка, прогнози і політичністартапи
 5. Соціально-культурніі технологічні передумовиполітичнихтрансформацій

Під час конференції планується робота круглих столів, workshops, тематичних дискусій (ми готові розглянути всі пропозиції учасників).

 

За результатами конференції планується видання електронної збірки.

Проїзд та проживання учасників – за власний рахунок.

 

Вимоги до тексту:

Поля: 2 см (зверху, знизу, ліворуч та праворуч)

Зверху праворуч: курсивом

Прізвище І. П.

місто, країна

(+для студентів та аспірантів Прізвище І. П., місце роботи наукового керівника)

 

Через два інтервали по центру великими літерами

НАЗВА ДОПОВІДІ (СТАТТІ)

 

Через два інтервали – текст. Посилання посторінкові. Наприкінці за абеткою

Література:

 1. Wionczek M. Industrialization, Foreign Capital and Technology Transfer: The Mexican Experience 1930-85 / Miguel S. Wionczek // Development and Change. – 1986. – Vol. 17. – Р. 283-302.

 

Мови конференції – українська, англійська.

Відомості про автора та заявлену тему прохання надіслати до 01.03.18. на адресу: o.yeremeev@ukma.edu.ua  або alexyerem2016@gmail.com Єрємєєву Олександру Сергійовичу.

Повний текст надсилати на ту ж адресу до 01.06.18.

Щодо статті: Обсяг – від 20000 знаків, Times New Roman, 14 розмір

______________________________________________________________

 

Days of Science in NaUKMA-2018

March 22-23, 2018

The First International Scientific and Practical Conference

“UKRAINIAN POLITICS IN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE”

 

Organizers and partners:

Department of Political Science ofNaUKMA,

Institute of Civil Education,

“Education for Democracy” Foundation,

Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy)

Ukrainian American Associattion of College Educators

 

Panels:

 1. World 2020+. Values in political strategies and practices

 2. IV Industrial Revolution: The problems of adequacy of national development models

 3. Geopolitics: The global trends

 4. Ukrainian politics landscape: dynamics, forecasts and political start-ups

 5. Socio-cultural and technological preconditions for political transformations.

 

According to the results of the conference it is planned to publish an electronic collection.

Requirements to the text:

Page fields: 2 centimeters (top, bottom, left and right)

Top right: italics

Full Name

city, country

(+for students and graduate students: Full Name ,place of work of the scientific supervisor)

 

After two intervals, centered in capital letters

TITLE OF REPORT (ARTICLE)

 

After two intervals – text.Paging links. After the text, in alphabetical order

References:

 1. Wionczek M. Industrialization, Foreign Capital and Technology Transfer: The Mexican Experience 1930-85 / Miguel S. Wionczek // Development and Change. – 1986. – Vol. 17. – Р. 283-302.

 

 

Conference languages – Ukrainian, English.

 

Please send us the information about the author and the submitted subject before 01.03.18.  to: o.yeremeev@ukma.edu.ua (OleksandrS.Yeremeev).

 

Please send full text to the same address up to 01.06.18.

FacebookTwitterGoogle+GoogleGmailEmailFacebookMessengerSkypeTelegramViber