РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Дні науки НаУКМА-2018

22-23 березня 2018 року відбулась міжнародна науково-практична конференція

«УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ»

Організатори та партнери конференції:

Кафедра політології НаУКМА

Інститут громадянської освіти ім. Сергія Рябова НаУКМА

Фонд «Освіта для демократії»

Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy)

та Ukrainian American Associattion of College Educators

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

9.45-10.00 22 березня 2018 р.

Реєстрація учасників (Музей НаУКМА, 2 поверх)

 

 10.00 -10.20  Вступне слово організаторів
10.20– 17.00  Доповіді учасників
 23 березня 2018 р. (Музей НаУКМА, 1 поверх)
 10.00 -12.00  Доповіді учасників
12.45 -14.45 Workshop: “Ефективність політики: традиційні та міждисциплінарні виміри”

Креативно-аналітична дискусія: Економіка в стилі фанк: нова ментальність і нове навчання”

 14.45– 15.30  Підведення підсумків конференції.

Вступне слово організаторів:

 Ярошенко Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА

Оксамитна Світлана Миколаївна, доктор соціологічних наук, професор, декан факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА

 

Виступи учасників:

 Модератори:   Кисельов С.О., Єрємєєв О.С.

 1.Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

Політика в галузі освіти: дилема суспільної необхідності та індивідуальної свободи

 2.Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Суми

Політика у виміріIVпромисловоїреволюції та суспільствазнань

 3. Олексієнко АнатолійУніверситет Гонконгу (КНР), м. Гонконг (КНР)

Інноваційність пост-совєцьких систем вищоїосвіти: проблема інтернаціоналізації в пост-імперських та пост-колоніальних контекстах

4Римаренко Сергій Юрійович, доктор політичних наук, академік Української Академії політичних наук, головний науковий співробітникІнституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, м. Київ.

Архітектура сучасного соціокультурного простору України

 5. Жиляєв Ігор Борисович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, радник Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, м. Київ

Стратегічне управління розвитком національної системи вищої освіти України

 6. Драчук Юрій Захарович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

Сав’юк Лариса Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, докторант Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

Глобальні тренди становлення економіки та суспільства знань

 7. Дегтярьова Ія Олександрівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при президентові України, м.Київ

Моделі розвитку галузей та територій: основні типи і підходи довибору

 8. Суший Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ

Національна консолідація в умовах дефіциту суб’єктного ресурсу

 9. Касян Сергій Якович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Міждисциплінарний вплив комунікаційних і логістичних детермінант на геополітичну маркетингову міжнародну взаємодію

 10. Дубиківський Станіслав Леонідович, кандидат економічних наук, директор міжнародної неурядової організації «Інститут соціального і економічного розвитку», м.Київ

Геополітика і безпека: глобальні тренди

 11. Смольніков Юрій Борисович, кандидат історичних наук; доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, м. Київ

Піднесення популізму в Угорщині

 12. Олена Сайтз (Elena Seitz), Президент та директор програм ГО «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи», освітній центр International House of Training,  фундатор Міжнародної культурно-освітньої Асоціації (ІСЕА) та Освітнього центру International House of Training (США)

Українська політика в аспекті народної дипломатії та інтеграція українських професійних співтовариств в міжнародну спільноту

 13. Dr. John Johnson, University of Phoenix, USA, м. Фенікс (США)

New Trends in the US Higher Education

 14. Кожина Алла Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при президентові України, м. Київ

Особливості формування моделі інклюзивного місцевого розвитку в Україні

 15. Мінєнкова Наталія Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент Центрально-Європейського університету, м.Київ

Особливостіпроцесуконсолідаціїдемократії в Україні

 16. Якушик Валентин Михайлович, доктор політичних наук, професор кафедри політології НаУКМА, м. Київ

Моделі політики національного порозуміння в умовах біполярного та постбіполярного світу

 17. Кушніренко Володимир Олександрович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА, м. Київ

Основні сучасні різновиди концепції шаріатської держави

 18. Зубрицька Людмила Йосипівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА, Директор Інституту громадянської освіти імені С.Рябова НаУКМА, м. Київ

Українська політика: трансформація міфологем простору та часу

 19. Єрємєєв Олександр Сергійович, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

Проблеми розвитку сучасних національних держав Європи в контекстіIV промислової революції та процесів глобалізації

 20. Шевченко ДіанаМихайлівна, студентка 4-го курсу Одеськогонаціональногоуніверситетуімені І. І. Мечникова (спеціальність – політологія)

Соціально-культурніпередумови та еволюціядемократії: від Платона до сьогодення

 21. Костіцин Ігор Сергійович, студент магістерської програми «Політологія» 2 року навчання НаУКМА

Перспективи економічної та політичної співпраці у регіональних інституціях Східної та Південно-Східної Азії

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

22. Мошенець Ігор Олександрович,студент магістерської програми «Політологія» 2 року навчання НаУКМА

Інституційний ізоморфізм в європеїзації енергетичної політики України

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

23. Хамбекова Крістіна Миколаївна, студентка магістерської програми «Політологія» 2 року навчання НаУКМА

Реформа державного управління в Україні крізь призму інституційного ізоморфізму

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

24. Лук’янова Валерія Валеріївна,студентка магістерської програми «Політологія» 2 року навчання НаУКМА

Зовнішньополітична стратегія України

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

23 березня 2018 р.

Виступи учасників

1. Чечель Анна Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Донецького державного університету управління, м. Маріуполь

Особливості реалізації сучасної культурної політики в Україні

 2Кіянка Ірина Богданівна, доктор політичних наук, доцент кафедри європейської інтеграції і права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

Популізм в контекстіполітичного ландшафту: місія та прогнози

 3. Стояцька Ганна Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Дніпропетровського державного університету внітрішніх справ, м. Дніпро

Трансформаційний потенціал освіти

4. Бульбенюк Світлана Степанівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та національної безпеки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Деякі аспекти висвітлення проблематики національної безпеки у сучасній Україні

 5.Ларченко Марина Леонідівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Образ мігранта у ЗМІ: особливості конструювання

 6. Григор’єв Геннадій Степанович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії НаУКМА, м. Київ

Міграційні процеси – проблема вирішення «braindrain»

 7. Амельченко Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології НаУКМА, м. Київ

Стратегії ціннісної інтеграції українського суспільства

 8. Чабанна Маргарита Валеріївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА, м. Київ

Соціально-економічні настрої українського суспільства як чинник формування соціальної політики держави

9. Константинівська Анастасія Костянтинівна, аспірантка кафедри політології НаУКМА, 3року навчання, м. Київ

Електронне голосування як різновид виборчих інформаційно-комунікаційних технологій: зарубіжний та вітчизняний досвід

Науковий керівник: Чабанна Маргарита Валеріївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА, м. Київ

10.Омельченко Михайло Володимирович, студент 2 року навчання НаУКМА, спеціалізація – «Політологія», м. Київ

«Хижацькі еліти», неопатрімоніалізм та олігархія як перешкоди на шляху демократизації України

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

11.Терещенко Денис Павлович, студент 2 року навчання НаУКМА, спеціалізація – «Політологія», м. Київ

Аналіз ознак популістської «тонкої» ідеології в риториці українських популістів

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

12. Бутенко Ілля Романович,студент 1 року навчання НаУКМА, спеціалізація – «Політологія», м. Київ

Геополітика: глобальні тренди, сучасні тенденції та можливі варіанти розвитку

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

13.Ліварюк Михайло Ярославович,студент 2 року навчання НаУКМА, спеціалізація – «Політологія», м. Київ

Аналіз причин виникнення руху ветеранів АТО «Визволення»

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

14. Черепната Катерина Євгенівна, студентка 1 року навчання НаУКМА, спеціалізація – «Політологія», м. Київ

«Брекзит» як прояв євроскептичних тенденцій у Великій Британії (2016–2018 рр.)

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

15. Гавриш Анастасія Сергіїіна, студентка2 року навчання НаУКМА, спеціалізація – «Політологія», м. Київ

Авторитарні тенденції у країнах Близького Сходу та Північної Америки

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

16.Сердюков Микола Миколайович, студент 3 року навчання НаУКМА, спеціалізація – «Політологія», м. Київ

АКР і кемалізм: уявне протиріччя

Науковий керівник:Кушніренко Володимир Олександрович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА, м. Київ

17. Бідочко Леся Япрославівна, аспірантка кафедри політології НаУКМА, 3 року навчання, м. Київ

Культурні паттерни з точки зору культурного матеріалізму

Науковий керівник: Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

 

 Workshop

Ефективність політики: традиційні та міждисциплінарні виміри

Організатор: Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Суми

Креативно-аналітична дискусія

Організатор: Olena Mykhailenko, Co-founder and Independent Researcher, Collaboritsi.com Post-Industrial Collaborative Digital Learning Consultants Associate Researcher, EILAB UOIT, Canada

Економіка в стилі фанк: нова ментальність і нове навчання

ОРГКОМІТЕТ

 ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

Ярошенко Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА, м. Київ

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Оксамитна Світлана Миколаївна, доктор соціологічних наук, професор, декан факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, м. Київ

Кисельов Сергій Олегович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Суми

Єрємєєв Олександр Сергійович, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології НаУКМА, м. Київ

___________________________________________

Days of Science in NaUKMA-2018

March 22-23, 2018

The First International Scientific and Practical Conference

“UKRAINIAN POLITICS IN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE”

Organizers and partners:

Department of Political Science ofNaUKMA,

Institute of Civil Education,

“Education for Democracy” Foundation,

Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy)

Ukrainian American Associattion of College Educators

Panels:

  1. World 2020+. Values in political strategies and practices
  2. IV Industrial Revolution: The problems of adequacy of national development models
  3. Geopolitics: The global trends
  4. Ukrainian politics landscape: dynamics, forecasts and political start-ups
  5. Socio-cultural and technological preconditions for political transformations.