Історія кафедри

Кафедру політології створено у 1992 році. Із моменту створення по 1997 р. кафедра політології перебувала у складі Факультету суспільних наук, із 1997 р. по 2002 р. – у складі Факультету гуманітарних та суспільних наук, і з 2002 р. кафедра політології увійшла до новоствореного Факультету соціальних наук та соціальних технологій.

Серед керівників кафедри політології д-р іст. наук О. Гарань (1992–1994 рр.), канд. іст. наук О. Дергачов (вересень 1994 – серпень 1997 рр.), канд. політ. наук М. Томенко (вересень 1997 – серпень 1998 рр.), канд. філос. наук С. Кисельов (вересень 2000 – лютий 2005 рр.), канд. політ. наук Р. Павленко (березень – травень 2005 р.), д-р політ. наук О. Дем’янчук (червень 2005 – серпень 2007 рр., січень 2011 – серпень 2015 рр.), канд. філос. наук Н. Амельченко (вересень 2007 – грудень 2010 рр.), із вересня 2015 р. кафедру очолив канд. філос. наук С. Кисельов (вересень 2015- серпень 2020 рр..), із вересня 2020 р. кафедру очолила її випускниця, канд. політ. наук М. Чабанна.

Від 1992 р. на кафедрі політології викладали такі українські вчені, як д-р іст. наук О. Майборода, д-р політ. наук В. Смолянюк, д-р політ. наук І. Кресіна, канд. філос. наук В. Лісовий, д-р іст. наук С. Кульчицький, канд. політ. наук Ю. Шведа, д-р політ. наук В. Головченко, д-р філос. наук С. Рябов та інші; читали або читають лекції (у якості запрошених лекторів або постійних співробітників кафедри) українські політики Л. Кравчук, Р. Павленко, Ю. Буздуган, М. Томенко, А. Білоус, із 2015 р. доцентом кафедри політології є А. Гриценко.

Для викладання передбачених навчальним планом, обов’язкових або авторських дисциплін, щорічно залучаються висококваліфі­ковані іноземні фахівці. Регулярно запрошуються науковці з Канади, США, Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Великої Британії. У складі кафедри політології із 2007 р. на постійній основі працюють лектори Німецької служби академічних обмінів.

Великий внесок у становлення кафедри політології зробив д-р філос. наук, проф. С. Г. Рябов, який працював на кафедрі у 1994–2008 рр. та вивчав актуальні проблеми політичної культури, розробляв навчальні програми з громадянської освіти, методичні матеріали, посібники. Під його керівництвом викладачами кафедри було розроблено Концепцію громадянської освіти, створено сучасну версію теорії політичної культури, розроблено навчальний курс «Політика громадянської освіти», укладено та видано збірник статей із політичної культури.

У 1995–2004 рр. на кафедрі політології працював історик, політолог, дослідник голодомору в Україні, один із найвідоміших американських дослідників історії СРСР та країн Центрально-Східної Європи, д-р історії Дж. Мейс, завдяки працям якого світ дізнався про голодомор в Україні 1932–1933 рр. Тема дисертації, за яку Дж. Мейс отримав ступінь д-ра історії у 1981 р., та текст якої опубліковано у «Гарвардській серії україністики» у 1983 р. – «Комунізм і дилеми національного визволення: національний комунізм у радянській Україні. 1918–1933». У 1986–1987 рр. вчений був виконавчим директором комісії дослідників при Конгресі США, яка вивчала питання голодомору в Україні. Вагомим його доробком є книга-звіт Конгресу США з розслідування українського голоду 1932–1933 pp. та тритомник опитувань свідків Голодомору. У 1980-х рр. Дж. Мейс створив дослідницьку програму «Усна історія українського голоду 1932–1933 рр.». У 2005 р. Указом Президента України Д. Мейса нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів політології. Бакалаврська програма у 1992–2003 рр. готувала фахівців за напрямом «Політологія та державне управління», і з 2003 р. здійснює підготовку фахівців за напрямком «Політологія». Магістерська програма з політології пропонує дворічний курс поглибленої спеціалізації з метою надання фундаментальних гуманітарних та фахових знань, формування здатності до твор­чого мислення, навичок науково-дослідницької роботи міждисциплінар­ного характеру.  У 1998–2005 рр. кафедра випускала фахівців за спеціальністю «Порівняльна політологія», із 2005 р. назвою спеціальності є «Політологія». В межах цієї спеціальності функціонують спеціалізації «Європейські студії» та «Німецькі та Європейські студії» як спеціалізація, створена у 2006 р. кафедрою політології НаУКМА спільно з Університетом ім. Фрідріха Шиллера (м. Йєна, Німеччина). Ті студенти магістерської програми, які прагнуть здобути додаткову кваліфікацію викладача вищої школи, опановують курси «Педагогічна психологія», «Загальна психологія», «Педагогіка вищої освіти», «Методика викладання у вищій школі» та проходять педагогічну практику.

Щороку кафедра політології організовує наукові конференції, у тому числі бере участь у проведенні конференції «Дні науки НаУКМА». Регулярною є видавнича діяльність кафедри політології. Кафедра здійснює випуск фахових видань «Наукові записки НаУКМА. Серія «Політологія» (щорічник) та «Магістеріум. Політичні студії» (що виходить друком раз на два роки). Електронні версії видань є у вільному доступі на сайті НаУКМА та «Порталі наукової періодики» НБУВ.