Бакалаврат

Анотації курсів

Nuclear Energy Agency (NEA) - Stack of books

Політична культура
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.

Історія політичних вчень
Розвиток вчень про сутність, походження, соціальну роль, види, основні форми прояву політики, влади, держави. Аналіз знань про політику. Політичні концепції, традиції європейської думки. Передбачається ознайомлення з текстами (або їх перекладами), що вплинули на розвиток науки про політику.

Логіка та методологія наукових досліджень
Основи наукової методології. Загальнонаукові методи. Методи, що використовуються в суспільних науках (кількісні, якісні). Принципи дослідження. Закони формальної логіки. Науковий апарат дослідження, публікації.

Політична система України
Еволюція, структура, стан і перспективи розвитку політико-правових інститутів, політичних партій, громадських організацій, парламенту, уряду, судів, місцевого самоврядування, засобів масової інформації в Україні. Аналіз політичних процесів у зв’язку з правовими конструкціями та економічними інтересами.

Логіка
Нормативний курс, мета якого – ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.

Політична культура
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.

Основи політичної науки
Фахові знання про політичну науку, принципи й особливості пізнання світу політики і конкретних галузей політичного життя; основні концепти політичної науки. Студенти набувають навичок теоретичного підходу до політики, вчаться з’ясовувати протиріччя і суперечності, властиві природі політичних явищ і процесів, та інтерпретувати їх, бачити й розв’язувати проблеми, що існують у сучасній теорії політики.

Політична психологія
Результати психологічних досліджень основних соціально-політичних феноменів, як-от: політичної культури, політичних міфів, політичного лідерства, влади тощо. Механізми масової політичної поведінки, психологічні механізми політичної активності та її детермінанти.

Арабська мова
Знання арабської мови дозволяє розуміти специфіку політики країн і міжнародних організацій, які мають потужний вплив на сучасні міжнародні відносини, насамперед, Саудівської Аравії, Ірану, Іраку, Пакистану, ОПЕК. Мета курсу – опанування навичками перекладу арабських текстів, перш за все, із соціально-політичної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики, лексики та практикою перекладу суспільно-політичних текстів.

Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.

Японська мова
Навчити студентів читати, перекладати японські оригінальні тексти соціополітичної, соціокультурної тематики. Формування навичок роботи з такими текстами забезпечується опануванням нормативної граматики та необхідного лексико-ієрогліфічного мінімуму японської мови, а також практикою перекладу текстів названої тематики.

Етнополітологія
Формування об`єктивного ставлення до етнополітичних відносин у суспільстві, розуміння природи та характеру етнополітичних рухів, пошуки оптимальних способів гармонізації етнонаціональних проблем. Базові етнополітичні знання, коло етнополітичних понять, категорій і термінів, ознайомлення з практикою вирішення етнополітичних проблем у різних країнах, уявлення про механізм практичного здійснення етнічної політики, про її основні форми і напрями.

Основи міжнародних відносин
Основні теорії міжнародних відносин: концепції багатополярного та двополярного світу, міжнародних конфліктів і застосування сили в міжнародних відносинах, геостратегічні концепції, феномен національних інтересів тощо. Процеси інтернаціоналізації суспільного життя та регіоналізації в сучасному світі. Теоретичні засади і практика зовнішньої політики України та найважливіших суб’єктів сучасної системи міжнародних відносин.

Практика навчальна
Існуюча система надання послуг та аналіз діяльності організацій, які займаються соціальною роботою в м. Києві. Студенти відпрацьовують конкретні навички і методи соціальної роботи.

Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs – це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту – створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.

Політичні партії та партійні системи
Ключові поняття: “політична партія”, елементи (індикатори), функції політичних партій, “партійна система”, пропонується класифікація політичних партій та партійних систем, характеристика їх основних типів.

Політекономія
Закономірності функціонування і розвитку економічних систем. Способи і методи ефективного використання обмежених виробничих ресурсів суспільства. Шляхи вирішення таких глобальних проблем, як «що, як саме, для кого і скільки виробляти?»

Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

Політична географія
Формування політичної карти світу, геополітичних структур. Розміщення і територіальне поєднання політичних сил. Їхній взаємозв’язок з просторовою організацією політичного життя світу, окремих регіонів та країн.

Структура та функції державного управління
Основні підходи до вивчення державного управління. Структура його органів та функції на сучасному етапі розвитку суспільства. Місце державного управління в системі органів державної влади. Основні концепції аналізу процесу прийняття управлінських рішень, різновиди корупції та шляхи боротьби з нею. На прикладах з історії України й інших країн аналізуються основні напрямки адміністративної реформи, можливості оптимізації системи державного управління в сучасній Україні.

Сучасні західні політичні теорії
Модерні тенденції розвитку західної політичної теорії, її зв’язок з ідеологією. Концептуальні основи та методології, пов’язані з теоретичним осмисленням політичної практики. Всі сучасні теорії поділяються на філософські й емпіричні; до перших належать так звані традиції політичної думки, а також теорії типу теорії справедливості Роулза, до других – теорія раціонального вибору, теорія політичних ігор тощо.

Практика науково-дослідницька
Практика – необхідний елемент науково-навчального процесу підготовки маґістрів. Мета – закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів, сформувати уміння й навички прийняття самостійних рішень у науковій роботі, виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.

Порівняльна політологія
Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн «третього світу». Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій.

Міф у сучасному політичному дискурсі
Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для розуміння та вирішення проблем створення демократичних політичних інститутів та ціннсної інтеграції українського суспільства.

Формальна логіка
1 трим.,4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого – ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.

Основи німецької та європейської економічної політики
Висвітлюються стратегії політики ФРН і ЄС в галузі економіки. Розглядаються як економічні стратегії всередині ЄС, так і зовнішньоекономічні. Курс базується на конкретних прикладах розробки економічних стратегій як у ФРН, так і ЄС.

Соціологія глобалізації
Курс спрямовано на дослідження динаміки соціальних змін світового чи глобального масштабу, які відображають історичні форми розвитку глобальної соціальної системи. З цією метою у курсі здійснюється критичний розгляд соціологічних теорій та емпіричних даних щодо глобальних соціальних змін. В межах курсу висвітлюються основні підходи та аспекти аналізу глобальних соціальних змін, досліджується динаміка демографічних, екологічних, економічних, політичних і культурних глобальних соціальних трансформацій, здійснюється аналіз закономірностей, тенденцій і прогнозів глобальних соціальних змін.

Політична антропологія
Мета курсу – зясувати особливості політико-антропологічного підходу до проблем влади, сучасної політики та продуктивність його використання при аналізі політичних реалій сучасної України. Даний курс розкриває специфіку політики в архаїчних, традиційних суспільствах та суспільствах, які модернізуються, в залежності від національної, етнічної, гендерної, расової ідентичності, архаїчних та традиційних міфів, символів і ритуалів. Особлива увага приділяється використанню політико-антропологічного підходу для розуміння пострадянської політики, зокрема, ролі архаїчних міфів, традиційної політичної культури, сакралізації влади та політизації етнічного, расового, гендерного та національного чинників в сучасних політичних процесах.

Стратегія і тактика європейської інтеграції
Засади здійснення європейської політичної та економічної інтеґрації. Рушійні сили, концептуальні основи й етапи інтеґраційного процесу в Європі.

Міжнародні організації
Основні міжнародні організації сучасності. Види і структура міжнародних організацій. Рівень інтеґрації.

Публічні політики ЄС
Розглядаються різні публічні політики та їхня специфіка у державах-членах ЄС.

Методи аналізу публічної політики
Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики. Суть, переваги та недоліки кожного з них на ситуативних прикладах уже проведених аналітичних досліджень в Україні та за кордоном. Критерії відбору і використання тих чи інших методів. Найпоширеніші комп’ютерні програми, які використовують аналітики політики як інструмент для досягнення поставленої мети та аналізу тієї чи іншої публічної політики чи програми. Студенти обирають методи аналізу публічної політики для проведення власних досліджень.

Німецька мова
Мовний курс «Німецька мова для студентів суспільних наук» готує до активної участі в німецькомовних заняттях.

Теорія та методи аналізу публічної політики
Подаються теоретичні засади аналізу публічної політики: сутність, місце в управлінні суспільним життям, системи розробки і здійснення, економічні, політичні та соціальні аспекти розробки і здійснення публічних політик, закономірності й особливості здійснення окремих етапів аналізу.

Політика в пострадянських країнах
Політичні інститути країн даного регіону. Особливості політичного процесу: правила, гравці, взаємодія між ними. Актуальні політичні питання, способи їхнього вирішення. Перспективи розвитку політичних систем у регіоні в контексті світових процесів.

Магістерська робота
Магістерська робота студента має засвідчувати засвоєння ним обсягу знань, необхідних для отримання відповідної кваліфікації, набуття вміння здійснювати самостійний науковий пошук, застосовувати базисні дослідницькі методики, працювати з літературою, виразно артикулювати результати свого пошуку, аргументовано їх відстоювати, оформляти відповідно до загальноприйнятих стандартів. Магістерська робота лише до певної міри має бути інноваційною, тобто містити відкриття і розв’язання проблем. Головне її призначення полягає в тому, щоб переконати наукову громадськість та освітню адміністрацію – членів Державної екзаменаційної комісії – в тому, що її автор володіє категоріальним апаратом з відповідної галузі знань, знає основоположні концепції, вміє ідентифікувати проблеми, що потребують фахового розв’язання, професійно приступити до з’ясування їх природи, джерел та можливих шляхів подолання.

Зовнішня політика США
Курс знайомить із процесом творення і реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, розкриває теоретичні підходи, інституційні механізми, внутрішньополітичні чинники поведінки США на міжнародній арені. Особливу увагу приділено відносинам США із провідними державами та міжнародними організаціями й особливостям сучасної зовнішньополітичної стратегії.

Німецьке публічне та конституційне право
Конституція ФРН у процесі регулювання правових відносин. Основні положення конституційного ладу, правовий статус громадян ФРН. Структура та функції органів державної влади, державний устрій і форма правління у ФРН.

Технологія написання аналітичного документу
Аналітичний документ розглядається як практичний результат аналітичної роботи, експертизи та консалтингу на етапах підготовки, прийняття і реалізації політичних рішень. Студенти вчаться писати аналітичні документи, а також знайомляться з методологією і методичними вимогами до аналітичного стилю й аналітичного тексту.

Регіоналізація Європи: політичний, правовий, економічний аспекти
Поняття регіоналізації і підходи до регіоналізації. Концепція «Європи регіонів». Культурні, політичні, економічні, правові визначення регіонів, їхнє співвідношення. Політика створення «єврорегіонів». Перспективи регіоналізації Європи в контексті розширення ЄС.