Дні науки НаУКМА-2018

Кафедра політології НаУКМА, Інститут громадянської освіти ім. Сергія Рябова, Фонд «Освіта для демократії» запрошують

22-23 березня 2018 року

взяти участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції

«УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ»

Партнери конференції:

Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy)

та Ukrainian American Associattion of College Educators

Основні напрямки:

 1. Світ 2020+. Ціннісний вимір політичних стратегій і практик
 2. IV промислова революція: проблеми адекватності моделей національного розвитку
 3. Геополітика: глобальнітренди
 4. Український політичний ландшафт: динаміка, прогнози і політичні стартапи
 5. Соціально-культурні і технологічні передумови політичних трансформацій

Під час конференції планується робота круглих столів, workshops, тематичних дискусій (ми готові розглянути всі пропозиції учасників).

За результатами конференції планується видання електронної збірки.

Проїзд та проживання учасників – за власний рахунок!

 

Вимоги до тексту:

Поля: 2 см (зверху, знизу, ліворуч та праворуч)

Зверху праворуч: курсивом

Прізвище І. П.

місто, країна

(+для студентів та аспірантів Прізвище І. П. , місце роботи наукового керівника)

 

Через два інтервали по центру великими літерами

НАЗВА ДОПОВІДІ (СТАТТІ)

 

Через два інтервали – текст. Посилання посторінкові. Наприкінці за абеткою

Література:

 1. Wionczek M. Industrialization, Foreign Capital and Technology Transfer: The Mexican Experience 1930-85 / Miguel S. Wionczek // Development and Change. – 1986. – Vol. 17. – Р. 283-302.

 

 Мови конференції – українська, англійська.

Відомості про автора та заявлену тему прохання надіслати до 01.03.18. на адресу: alexyerem2016@gmail.com  або  o.yeremeev@ukma.edu.ua Єрємєєву Олександру Сергійовичу.

 

Повний текст cтатті надсилати на ту ж адресу до 01.06.18.

Обсяг – від 20000 знаків, Times New Roman, 14 розмір

_________________________________________________

Days of Science in NaUKMA-2018

March 22-23, 2018

The First International Scientific and Practical Conference

“UKRAINIAN POLITICS IN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE”

 

Organizers and partners:

Department of Political Science ofNaUKMA,

Institute of Civil Education,

“Education for Democracy” Foundation,

Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy)

Ukrainian American Associattion of College Educators

 

Panels:

 1. World 2020+. Values in political strategies and practices
 2. IV Industrial Revolution: The problems of adequacy of national development models
 3. Geopolitics: The global trends
 4. Ukrainian politics landscape: dynamics, forecasts and political start-ups
 5. Socio-cultural and technological preconditions for political transformations.

 

According to the results of the conference it is planned to publish an electronic collection.

Requirements to the text:

Page fields: 2 centimeters (top, bottom, left and right)

Top right: italics

Full Name

city, country

(+for students and graduate students: Full Name ,place of work of the scientific supervisor)

 

After two intervals, centered in capital letters

TITLE OF REPORT (ARTICLE)

 

After two intervals – text.Paging links. After the text, in alphabetical order

References:

 1. Wionczek M. Industrialization, Foreign Capital and Technology Transfer: The Mexican Experience 1930-85 / Miguel S. Wionczek // Development and Change. – 1986. – Vol. 17. – Р. 283-302.

 

 Conference languages – Ukrainian, English.

 

Please send us the information about the author and the submitted subject before 01.03.18.  to: o.yeremeev@ukma.edu.ua (Oleksandr S. Yeremeev).

 

Please send full text to the same address up to 01.03.18.